Portretten van mannen

Zelfportret - 1904
Zelfportret - 1904
Achilles Bentos - s.d.
Achilles Bentos - s.d.
Mannenkop - 1920
Mannenkop - 1920
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Oostendse visser - s.d.
Oostendse visser - s.d.
Zij komen, de boys - s.d.
Zij komen, de boys - s.d.
De visser - s.d.
De visser - s.d.
Mannenkop - s.d.
Mannenkop - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Ernest De Maertelaere - 1927 (foto: A. Van Poucke)
Ernest De Maertelaere - 1927 (foto: A. Van Poucke)
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Dr. L. L. Zamenhof -
Dr. L. L. Zamenhof - <1929
L. L. Zamenhof - s.d. (foto: AMSAB)
L. L. Zamenhof - s.d. (foto: AMSAB)
L. L. Zamenhof -
L. L. Zamenhof - <1929 (foto : Esperantomuseum Wenen)
Portret van een man uit Thuin, 1928
Portret van een man uit Thuin, 1928
Léon Janssens - 1929
Léon Janssens - 1929
Edouard Anseele - 1924 ? (foto : AMSAB)
Edouard Anseele - 1924 ? (foto : AMSAB)
Gust De Clercq - 1932 (foto : A. Van Poucke)
Gust De Clercq - 1932 (foto : A. Van Poucke)
Portret van een Syriër (graaf Cattafago) - s.d.
Portret van een Syriër (graaf Cattafago) - s.d.
Zijn levenslicht - 1932
Zijn levenslicht - 1932
Rector Prof. Guillaume De Smet - 1940-1945
Rector Prof. Guillaume De Smet - 1940-1945
Rector Prof. Guillaume De Smet - 1940-1945
Rector Prof. Guillaume De Smet - 1940-1945
Portret van een pater -s.d.
Portret van een pater -s.d.
Prof. Oscar Steels - 1942 ?
Prof. Oscar Steels - 1942 ?
Portret van een rechter - s.d.
Portret van een rechter - s.d.
Portret van Mr. Willems - s.d.
Portret van Mr. Willems - s.d.
Gustave De smet - s.d.
Gustave De smet - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Théo Janssens - s.d.
Théo Janssens - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van René Frans - s.d.
Portret van René Frans - s.d.
Portret van een architect - s.d.
Portret van een architect - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van een man - s.d.
Portret van Mr. Savage - 1945
Portret van Mr. Savage - 1945
Portret van Mr. Carrell - 1944-1945
Portret van Mr. Carrell - 1944-1945
Portret van een Canadees - 1944-1945
Portret van een Canadees - 1944-1945
Portret van een aalmoezenier - 1944 ?
Portret van een aalmoezenier - 1944 ?
Portret van een man - 1944 (foto : https://www.invaluable.com/)
Portret van een man - 1944 (foto : https://www.invaluable.com/)
Russ J. Andrews - 1944 (foto : familie Andrews)
Russ J. Andrews - 1944 (foto : familie Andrews)
Reg. Wallace - 1944
Reg. Wallace - 1944
Donald J. Sewell - 1945
Donald J. Sewell - 1945
Donald J. Sewell - 1945
Donald J. Sewell - 1945
Doug Garner - 1944 (foto : familie Garner)
Doug Garner - 1944 (foto : familie Garner)
Joseph Garner - 1944 (foto : familie Garner)
Joseph Garner - 1944 (foto : familie Garner)
Majoor Thedeus Trynka - 1945
Majoor Thedeus Trynka - 1945
Majoor Thedeus Trynka - 1945
Majoor Thedeus Trynka - 1945
Field Marshal B. Montgomery - 1944-1945
Field Marshal B. Montgomery - 1944-1945
General D. Eisenhower - 1944-1945
General D. Eisenhower - 1944-1945
Portret van een man - 1946
Portret van een man - 1946
Portret van een muziekant - 1950
Portret van een muziekant - 1950
Portret van een jonge man - 1953
Portret van een jonge man - 1953
Jan Frans Luyckx - 1945 (foto : M. Verdonck)
Jan Frans Luyckx - 1945 (foto : M. Verdonck)
Théo Bauwens - 1950
Théo Bauwens - 1950
Léon Janssens - 1953
Léon Janssens - 1953
Léon Janssens - 1953 (foto : M. Parasie)
Léon Janssens - 1953 (foto : M. Parasie)
Joseph Bourgeois - 1955
Joseph Bourgeois - 1955
Ach. Dierinck, burgemeester van Zeveneken - 1958
Ach. Dierinck, burgemeester van Zeveneken - 1958